Váš košík je prázdný.

Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.rybarske-veci.cz. Provozovatel obchodu: Lenka Havlová, V Hluboké cestě 2823/28, České Budějovice, 37006, IČ: 76360431, jsem plátcem DPH. Firma je zapsána u Živnostenského úřadu města České Budějovice.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dále jen provozovatel) a kupujícího, který vystupuje ve vztahu s prodávajícím jako kupující spotřebitel (dále jen zákazník). Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy upravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). vše ve znění novel. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

 1. Základní postup nákupu

Poté, co si vyberete zboží na našich stránkách, vložte požadované množství do košíku, vyplňte všechny povinné údaje a do poznámky uveďte specifikace k vybranému zboží. Odešlete objednávku. Veškeré odeslané objednávky jsou považovány za závazné. Své objednávky můžete stornovat maximálně do 24 hodin. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami. Každá objednávka je potvrzena formou emailové zprávy zaslané na adresu uvedenou zákazníkem. Doručením tohoto emailu dochází k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a zákazníkem.

 1. Způsob platby za zboží

Kupní cena zboží dodávaného prodávajícím kupujícímu je stanovena dohodou smluvních stran. V kupní ceně nejsou zahrnuty případné náklady na dodání věci do místa plnění a balné. Cena za takové položky je stanovena individuálně prodávajícím dle jeho ceníku, případně dohodou smluvních stran, a to v závislosti na zvoleném typu dodání věci do místa určení.

Kupující je povinen zaplatit kupní cenu odpovídající ceně věci dle ust.4 OP. Cena zboží se sjednává jako smluvní. Kupující je povinen se před uzavřením kupní smlouvy seznámit cenou zboží. Pro případ převzetí zboží kupujícím bez předchozího seznámení se s prodávajícím předloženou kupní cenou se strany dohodly, že za kupní cenu považují údaj uvedený na faktuře.

Prodávající s kupujícím si sjednají zpravidla některý z níže uvedených způsobů zaplacení kupní ceny včetně příslušné DPH a nákladů na dodání zboží:

 1. platbu bankovním převodem na účet prodávajícího na základě faktury vystavené prodávajícím, a to ve lhůtě splatnosti takové faktury,
 2. platbu zálohově předem na základě proforma faktury, a to ve lhůtě splatnosti takové faktury,
 3. platba na dobírku při doručení věci na fakturační resp. doručovací adresu uvedenou v závazné objednávce.

Prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat uhrazení zálohy z kupní ceny, přičemž na tuto zálohu prodávající na základě řádné závazné objednávky vystaví proforma fakturu, jakožto výzvu k platbě předem. Po uhrazení proforma faktury je závazná objednávka kupujícího prodávajícím neprodleně vyřizována. Prodávající není povinen začít s vyřizováním objednávky před zaplacením zálohy kupujícím.

Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího provést jednostranné započtení pohledávky, kterou má za prodávajícím z jakéhokoli titulu. Takovéto započtení pohledávky by bylo vůči prodávajícímu neúčinné.

 1. Způsoby dodání

Místem plnění je adresa uvedená v závazné objednávce nebo jiné místo dohodnuté smluvními stranami v kupní smlouvě. Místem plnění je zpravidla sídlo prodávajícího nebo sídlo kupujícího.

Kupující je povinen převzít věc v místě plnění. Kupující si může věc převzít osobně v sídle prodávajícího nebo mu věc bude odeslána prostřednictvím poskytovatelů přepravních služeb, příp. doručena prodávajícím osobně.

Kupující je povinen převzít i dílčí dodávky objednané věci. V případě, že kupující odmítne převzít řádně dodanou věc, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady mu vzniklé s daným obchodním případem (tj. především poštovné, balné, náklady na vrácení věci apod.).

V případě prodlení kupujícího s převzetím věci řádně a včas, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu skladné za uskladnění věci v prostorách prodávajícího, a to až do výše 100% z ceny věci.

Má-li prodávající věc odeslat nebo má-li prodávající provést dopravu a vykládku objednané věci osobně, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady na dopravu věci a na její vyložení.

Má-li kupující u prodávajícího nevyrovnané splatné finanční závazky (faktury), je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky věcí až do úplného vyrovnání závazků kupujícím, a to i v případě již dříve přijatých objednávek. Po tuto dobu není prodávající v prodlení s plněním svých závazků. O dobu prodlení kupujícího s placením kupní ceny se termín dodání pozastavených dodávek prodlužuje.

 1. Ceny poštovného a balného

Zboží zaplacené bankovním převodem odesíláme Českou poštou jako Balík do ruky nebo kurýrními službami za paušální poplatek 130,- Kč. V případě zasílání zboží na dobírku je účtováno dobírečné 30,- Kč. Při zasílání balíku do zahraničí účtujeme, při platbě bankovním převodem, paušální poplatek 220,-Kč. Balné neúčtujeme.

Při objednávce nad 2000,-Kč je poštovné po ČR ZDARMA!

 1. Zrušení objednávky prodávajícím

Zrušení objednávky nebo její části je možné pouze ve výjimečných případech:

 1. a) Zboží je již vyprodané a nelze ho objednat, neboť dodavatel či výrobce ho nemá dlouhodobě k dispozici.
 2. b) Neproběhla platba za zboží.

V obou případech se prodávající domluví se zákazníkem na dalším postupu, aby se dosáhlo maximální spokojenosti zákazníka.

 1. Cena zboží

Ceny jsou uvedeny u jednotlivých položek zboží a jsou platné ke dni objednání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo měnit uvedené ceny v případě změny kurzu, výrazné inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

 1. Dodací lhůty

Zásilky odesíláme obvykle od 2 – 5 pracovních dnů, v některých případech se může dodací doba prodloužit. V případě, že požadované zboží je dlouhodobě nedostupné, neprodleně zákazníka informujeme, aby na zakázku nemusel čekat déle, než je nutné. V tom případě postupujeme podle pokynů zákazníka po předchozí domluvě. Vždy se snažíme vycházet zákazníkům maximálně vstříc. V případě, že zboží již nelze objednat u dodavatele, budete informováni.

 1. Převzetí objednávky

Zákazník je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat, zda není balík poškozený. Otevřený, poškozený nebo promáčený balík zákazník nesmí od přepravce převzít. V opačném případě již nelze uplatnit reklamaci na poškozené zboží!!! V případě poškození balíku s Vámi přepravce na místě sepíše zápis o škodě. Doporučený postup při poškození obsahu převzaté zásilky je následující:

V případě dopravy Českou poštou nebo kurýrními službami je kupující povinen bez odkladu překontrolovat obsah zásilky. V případě poškození zboží během přepravy je nutné uplatnit reklamaci u přepravce ve lhůtě do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky, a to ve stavu, v jakém byla dodána. Česká pošta nepřijímá reklamaci, pokud byla reklamovaná závada patrná již při dodání. Je důležité zachovat zásilku v původním stavu včetně obalů a výplní.

 1. Záruka, vrácení zboží a reklamace

ZÁRUKA

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím e-shopu je 24 měsíců, a je v souladu s platnou legislativou.

REKLAMACE

Reklamované zboží lze zaslat na adresu sídla firmy, které je uvedeno v kontaktech. Uvítáme zabalení v původním obalu, není to však nutné. Pro urychlení reklamačního procesu přiložte i kopii dokladu o koupi. V případě uznání oprávněnosti reklamace bude podle přání zákazníka zboží vyměněno kus za kus nebo vrácena peněžní částka. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného. Reklamace zasílejte na fakturační adresu spolu s průvodním dopisem (proč zboží reklamujete – výměna, oprava, vrácení, sleva, zpáteční adresa, číslo účtu). Zásilky dobírkou nebudou vyzvednuty!!!

Reklamace vyřizujeme v zákonné lhůtě 30-ti dnů. Zpravidla se snažíme (pokud je to technicky možné) vyřizovat reklamace rychleji.

Možnost vrácení zboží bez udání důvodů.

Zboží může zákazník vrátit na vlastní náklady bez udání důvodu do 14 dnů s nárokem na vrácení peněz včetně poštovného. Zboží musí být zabalené v originálním balení včetně veškerého příslušenství a dokumentace, nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky používání. Po doručení zboží bude zákazníkovi vrácena částka na účet. Na Vaše přání Vám nevyhovující zboží vyměníme. Tato služba je ZDARMA.

ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen “rozpor s kupní smlouvou”), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc je bez vad, má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 1. Ochrana osobních dat

S odkazem na ust. § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) a s odkazem na čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“) sdělujeme, že zpracování Vašich osobních údajů je s odkazem na § 5 odst. 2b) zákona s odkazem na čl. 6 odst. 1b a 1c) nařízení nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Zpracování je dále nezbytně nutné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

 

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let. Po uplynutí této doby správce tyto údaje zlikviduje.

Podle čl. 15 a čl. 16 nařízení máte právo požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům a dále na opravu údajů uvedených ve smlouvách/fakturách po dohodě mezi subjektem údajů a správcem. Dále se správce údajů zavazuje, že bude s údaji subjektu údajů zacházet tak, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů v rámci archivace.

Pokud s výše uvedeným nesouhlasíte, prosíme, obraťte se na naši společnost.